Monday, May 20, 2013

BARNOOTA SIIRAA 2FFAA KAN MADDA ISLAAMAA


~~~~~~~~Darsii Siiraa 2ffaa~~~~~~~~
Sagaleen Dhageefachuuf: As tuqi: http://goo.gl/6agNY

Darsii/Barnoota Siiraa 2ffaa kan peejii Madda Islaamaatiin isiiniif qophaawu.
Peejiin Madda Islaamaa guyyatti daqiiqaa kudhan isiniirraa osoo hin finne, Muslimni hundi akka amantii Isaa hubatu sagantaa barnootaa isiniif qopheeysiti.

3) Dhalootaa fi Hoosistuu Isaa.
Gaafii 10: Nabiyyiin S.A.W yoom dhalate?
Deebii 10: Rasuulli S.A.W, guyyaa Isniinaa/Wiixataa, 12, baatii Rabi’ul Awwal, Bara Arbaa dhalate.
Gaafii 11: Eysatti dhalate?
Deebii 11: Rasuulli s.a.w Makkatti dhalate.
Gaafii 12: Barri dhaloota Isaa maaliif Bara Arbaatiin moggaafame?
Deebii 12: Barri dhaloota Isaa bara Arbaa jedhamee sababaan moggaafameef, Mootiin Habashaa bara dhaloota Isaa Ka’abaa Jiysuuf waraana gama Makkaa erge, Waraana san keeysa Arba guddaatu jira. Garuu Rabbiin isaan halaake (Isaan Balleeyse), kabajaa dhaloota Nabiyyiitiif S.A.W.
Gaafii 13: Erga haadha Isaati enyuutu Isa hoosise?
Deebii 13: Erga haadhaa Isaatii tan Isa hoosiste, Suweybatul Aslamiyyaadha. Isiin khaddamtuu Adeera Isaa Abuu Lahab, egas Haliimatu Sa’diyyaadha tan Isa hoosiste, hanga amata Afur gahutti.
4) Du’a Haadha Isaatii fii Guddistuu isaa.
Gaafii 14: Haati Isaa yoom duute?
Deebii 14: Haati Isaa Inni umrii 6 keeysa Osoo jiruu jalaa duute, Isii Madiinaarraa deebi’aa jirtu.
Gaafii 15: Gama Madiinaa maaliif deemte?
Deebii 15: Gara Madiinaa wanni deemteef Qabrii Abbaa Isaa Ziyaaruufi, Isii waliin Akaakoo Isaa Abdul Muxxalibtu jira.
Gaafii 16: Haati Isaa eeysatti Awwaalamte?
Deebii 16: Bakka Abwaa jedhamutti Awwaalamte, Abwaan ganda Makkaa fii Madiinaa jidduu jirtu.
Gaafii 17: Erga Haati Isaa duute eenyuutu Isa guddise? (guddisa kunuunsaa kan akka haadhaa eenyuu godheef?)
Deebii 17: Erga Haati duutee Ummu Eymantu Isa Guddise, Khaddamtuu Abbbaa isaa Abdullaahiti turte.
Cuunfaa
Rasuulli s.a.w Makkatti dhalate Bara Arbaa, Suybatul Aslamiyyaatu Isa hoosise, eegas Halimatu Sa’diyyaadha.
Haati Isaa umriin Isaa amata jahatti jalaa duute, Abwaa bakka je’amutti Awwaalamte, eega Haati duute Ummu Eyman Isa guddifte, Isiin Khaddamttuu Abbaa Isaa tan Abdullaahiiti.
Yaadachiisa:
• Guyyaan dhaloota Rasuulaa s.a.w Rabi’ul Awwal 12 ykn 9 kan jedhu Ulamaa’ii jiddutti khilaafaatu jira. Kana malee warri jedhuus ni jira.
• Guyyaa dhaloota Isaa mowlida godhuu fii wanni adda addaa tan ilmi namaa itti jiru hundi waan Hadiisaan sabatee miti, Rasuulli s.a.w hin goone, Abuubakar, Umar, Osmaan, Aliyyii fii Sahaabaan takka hin goone. Kana namni hundi beekuu qaba.
Darsiin siiraa 2ffaan kanumaan xumurama.
Torbaan dhufu guyyaa saftii/dilbata qormaata Aqiidaa fii siiraa kan torbaaniitu jira. Kanaaf barattoonni jala deemaa jirtan qophooytanii akka dhuftan Isin hubachiifna.
Kamiisaa fii Jum’aan guyyaa boqonnaati. Rabbiin achiin nu gahee warra wal fayyaduuf walitti deebi’u nu haa godhu.
Rabbiin warra Rasuula s.a.w jala deemee Jannata argatee, Oollaa Rasuulaa s.a.w qubatu nu haa godhu.
As wr wb

No comments:

Post a Comment